• -->

เข้าเว็บไซต์ภาษาไทย Thai Ver.

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ English Ver.

ติดต่อสอบถาม
โทร | Tel. 053-511011
แฟกซ์ | Fax. 053-511822
E-mail. chakkham@hotmail.co.th
ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม
งานศิลปหัตกรรม นักเรียน ครั้งที่64

_____________________________________________________________

กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฝากให้นักเรียนประเมินตนเอง
และกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กลุ่มงานวิชาการ

เมนูแบบประเมินคุณลักษณะนักเรียน
Username: เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
Password: เลขประจำตัวนักเรียน
คำชี้แจ้ง
1. "นักเรียนทุกคน" ทำแบบประเมินตนเอง 2 ฉบับ
     - แบบประเมินตนเองของนักเรียน
     - แบบเก็บข้อมูลความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (ม.3-ม.6) ทำแบบสำรวจพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ (เพิ่มอีก 1 ฉบับ)

*** ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 26 ก.ค. 57

 

กิจกรรมล่าสุด

รับรางวัลประกวดเขียนเรียงความ กิจกรรม วันสหกรณ์นักเรียน 2557...  อ่านต่อ>>

วันที่ : 25-07-2014

CKK Online